Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określane potocznie jako “RODO” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Staramy się, aby korzystanie z naszych usług było bezpieczne dla Użytkowników, na bieżąco analizujemy systemy zabezpieczeń oraz dbamy, by dostęp w niezbędnym zakresie do danych osobowych na każdym etapie realizacji zamówień, złożonych na Stronie, miały wyłącznie osoby upoważnione.
Dlatego także teraz, zgodnie z zaleceniami RODO, ulepszyliśmy w koniecznym zakresie Politykę Prywatności.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest BOOKOWNIK.PL Sp. z o.o. (KRS 0000610448) z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Administrator).

Jakie dane i dlaczego przetwarzamy?
1. Zamówienia można składać na Stronie wyłącznie drogą elektroniczną przez wypełnienie właściwego formularza.
Czynność ta obecnie nie wymaga zakładania konta klienta, podawania haseł ani logowania się do serwisu.
Jeśli ulegnie to zmianie, w sposób jawny i przejrzysty poinformujemy o tym na Stronie.
Bez podania przez Użytkownika podstawowych danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przyjąć ani zrealizować zamówienia i wysyłki towaru – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku konieczność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Składając na Stronie zamówienie lub kontaktując się z nami mailowo, dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe, które gromadzimy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) lub rozpatrzenia sprawy, w jakiej się kontaktujesz.
W zamówieniu prosimy o podanie tylko tych informacji, które są niezbędne do prawidłowej dostawy zamówienia, oraz danych kontaktowych potrzebnych do przesłania stosownych powiadomień o realizacji kolejnych etapów zamówienia czy ewentualnego kontaktu  z Tobą w razie potrzeby szybkiego wyjaśnienia wątpliwości związanych z zamówieniem.
1.1 Formularz zamówienia zawiera niezbędne pola (oznaczone*) na dane osobowe składające się na adres dostawy zamówienia: imię, nazwisko, dane adresowe (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica).
1.2 Adres mailowy służy do automatycznego przesłania potwierdzenia zamówienia oraz do dalszego kontaktu przy sfinalizowaniu usługi (powiadomienia o przyjęciu zamówienia, uiszczeniu zapłaty, realizacji wysyłki towaru – przesłane wraz z numerem nadania przesyłki, którą można śledzić na stronie internetowej operatora pocztowego lub kuriera).
Skontaktujemy się z Tobą mailowo także, aby przypomnieć Ci o płatności za zamówienie lub poinformować Cię o anulowaniu zamówienia (na Twoją prośbę lub z powodu braku uiszczonej zapłaty).
1.3 Jeśli zgodzisz się podać swój nr telefonu, przekażemy go operatorowi pocztowemu lub kurierowi, dzięki czemu sprawniej i wygodniej możesz odebrać swoją przesyłkę (dotyczy dostawy krajowej).
Jeśli nie zgadzasz się na podanie niezbędnych danych (adres do wysyłki lub adres mailowy do kontaktu z nami), nie będziemy mogli zrealizować sprzedaży ani pomóc Ci w problemie, z jakim się zgłaszasz.
2.W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Gromadzenie Twoich danych wynika bowiem z prawnych obowiązków ustawowych, jakie nakładają na nas przepisy podatkowe i ustawa o rachunkowości; Twoje dane są również niezbędne ze  do prawidłowego zafakturowania transakcji oraz rozliczeń księgowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Przetwarzanie danych wynika także z naszych działań analitycznych i statystycznych, które pozawalają na ciągłe usprawnianie realizacji zamówień oraz doskonalenie ofert zakupowych.
4. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. reguluje warunki sprzedaży, reklamacji, prawa konsumenta oraz sprzedawcy, dlatego Twoje dane są przechowywane w ustawowym terminie na wypadek zgłoszenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Aby zrealizować zamówienie towaru, Twoje dane osobowe podane w zamówieniu zostają przekazane wyłącznie niezbędnym podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemu informatycznego, banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz operatorom pocztowym i kurierom (w dostawie krajowej i zagranicznej).
Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych Użytkownika właściwym organom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane przez czas realizowania zamówienia do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Należy pamiętać, że przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi i wynika z terminów określonych przepisami prawa (m.in. ustawa o prawach konsumenta, przepisy podatkowe, ustawa o rachunkowości), dlatego nakładane obowiązki prawne na Administratora określają czas przechowywania danych w zakresach, w jakich będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie tych okresów dane zostaną usunięte.

Jakie przysługują Ci prawa?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych daje Ci prawo do:
1. bezpłatnej informacji dotyczącej Twoich danych osobowych, które są u nas przechowywane: osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, jego celach i podstawach prawnych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
2. uzyskania kopii danych: Administrator przekaże kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej takie żądanie;
3. ich sprostowania: Administrator usunie ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełni je czy zaktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
4. ograniczenia przetwarzania: Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne lub gdy przetwarzanie danych ma służyć obronie roszczeń;
5. usunięcia tych danych (“bycia zapomnianym”): możesz zażądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już konieczne do realizowania celu, dla którego zostały zebrane;
6. cofnięcia zgody do przetwarzania danych: wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody udzielonej jeszcze przed jej cofnięciem;
7. przeniesienia danych: na Twoje żądanie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane, Administrator wyda Twoje dane osobowe innemu podmiotowi – pod warunkiem że istnieją takie techniczne możliwości;
8. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych: możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia), w tym zakresie sprzeciw podlega ocenie Administratora;
9. skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi  do właściwego organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jak się kontaktować w sprawie danych osobowych?
We wszelkich kwestiach opisanych powyżej oraz aby uzyskać więcej wyjaśnień dotyczących ochrony danych osobowych, możesz się skontaktować z nami mailowo:
admin@bookownik.pl

Twój wniosek dotyczący jednego z powyższych żądań powinien wskazywać:
1. czego dotyczy żądanie;
2. z jakiego prawa chcesz skorzystać;
3. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
4. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

W razie braku precyzyjnego określenia żądania prawa jak powyżej Administrator może zwrócić się do Ciebie z prośbą o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania na adres mailowy, z którego przesłano wniosek.
Chyba że zaistnieje konieczność przedłużenia tego terminu, wówczas zostaniesz poinformowany o przyczynach takiego przedłużenia.